2016 12 04 II Advento sekmadienis

Mt 3, 1-12

1 Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 2 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. 3 O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs:
Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!
4 Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. 5 Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. 6 Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. 7 Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? 8 Duokite tikrų atsivertimo vaisių! 9 Ir nemėginkite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas – Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. 10 Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. 11 Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, – aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 12 Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

Audio pamokslas Nr1: 2016-12-04-ii-advento-sekmadienis

Audio pamokslas Nr2: 2016-12-04-ii-advento-sekmadienis-2

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.